Programovanie

FRI_Logo

Lídrom pracovných skupín Programovanie a Robotika je Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

 

 

Ako sa odlišuje výučba programovania v školách v rámci projektu Žilinská malá školská reforma od súčasnej výučby?

  • inovatívna a efektívnejšia metóda organizácie výučby
  • zapojenie odborníka z praxe do vyučovacieho procesu
  • odborná anglická slovná zásoba

Aplikácia metódy eduScrum z veľkej časti mení podstatu výučby programovania. Okrem samotného budovania znalostí z oblasti algoritmického myslenia a dodržiavania syntaxe programovacích jazykov je zameraná na „naučenie žiakov učiť sa“. Organizácia výučby podľa eduScrum  tiež pomáha budovať ďalšie „soft skill“ dôležité pre celkový rozvoj osobnosti žiaka s dôrazom na samostatnosť a líderstvo. Viac o eduScrum.

Výučba programovania so zapojením odborníka z praxe do vyučovacieho procesu nadväzuje na skúsenosti občianskeho združenia HARPÚNA získané počas pilotných ročníkov výučby programovania pre Android na základných školách v Žiline v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017. Získané know-how je v tomto projekte sprístupnené všetkým zapojeným školám na uľahčenie procesu integrácie odborníka z praxe do prostredia základnej alebo strednej školy. Viac o doterajších aktivitách.

Dôležitou súčasťou výučby programovania je budovanie odbornej anglickej slovnej zásoby. Žiaci vyšších ročníkov základných škôl a žiaci stredných škôl sú pomerne dobre jazykovo pripravený na bežnú konverzáciu. Obohatenie slovnej zásoby o odborné termíny z oblasti programovania im umožní využiť potenciál bezplatne dostupných materiálov na internete s riešenými problémami a potrebnými návodmi, čím uľahčí prípadné ďalšie samoštúdium a umožní rýchlejšie napredovať.

Cieľová úroveň znalostí: Predmet predpokladá, že žiaci pochopia princípom tvorby zdrojového kódu a získané znalosti vyskúšajú na príkladoch s primeranou náročnosťou pre konkrétny stupeň.

Predmet je vhodný pre základné aj stredné školy.

Začlenenie predmetu do výučby – každá zapojená škola má viacero možnosti, ako využiť benefity projektu v prospech svojich žiakov:

  • doplnenie vzdelávacieho programu školy v rámci disponibilných hodín o predmet programovanie, ktorý odučí odborník z praxe
  • programovanie v rámci existujúcich hodín informatiky odučí odborník z praxe spolu s učiteľom
  • experimentálne overovanie

Vaša škola nie je súčasťou projektu Žilinská malá školská reforma ale chceli by ste zaviesť inovatívnu výučbu? Klik sem 🙂