Doterajšie aktivity v oblasti

Žilinská malá školská reforma nadväzuje na aktivitu Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva občianskeho združenia HARPÚNA.

Cieľom pôvodnej aktivity bolo získať know-how so zapájaním odborníkov z praxe do výučby na školách a zároveň overiť tento prístup v reálnych podmienkach pri výučbe pokročilejšej technickej disciplíny.

V školskom roku 2015/2016 začal pilotný ročník výučby programovania pre Android na najväčšej základnej škole v Žilinskom samosprávnom kraji – ZŠ Karpatská.

Výučba prebiehala formou klasifikovaného predmetu pod vedením profesionálneho programátora. Žiaci zvládli základy programovania aplikácií pre Android v programovacom jazyku Java s využitím vývojového prostredia Eclipse.

Návšteva ministra školstva na výučbe
Výučbu prišiel na ZŠ Karpatská návštevou podporiť aj minister školstva Juraj Draxler

Milým prekvapením pilotného ročníka bola vysoká účasť dievčat – 9 z 15tich žiakov, ktorí sa zúčastnili výučby boli dievčatá 😉

Všetci žiaci v prvom ročníku výučby úspešne zvládli požadované učivo. Okrem samotnej výučby programovania sa žiaci učili aj odbornú anglickú slovnú zásobu, ktorá im umožnila lepšie porozumieť voľne dostupnému obsahu z oblasti tvorby aplikácií na internete.

Tlačová správa o ukončení prvého ročníka výučby na ZŠ Karpatská v Žiline.

Ukončenie školského roku 2015/2016 na ZŠ Karpatská
Ukončenie školského roku 2015/2016 na ZŠ Karpatská

Pilotný ročník bol financovaný z príspevkov Nadácie ESET, Nadácie ORANGE, Grantového systému mesta Žilina a darov členov OZ HARPÚNA.

Od školského roku 2016/2017 bola výučba programovanie pre Android v rámci získavania know-how a overovania metodiky okrem ZŠ Karpatská rozšírená na ďalšiu školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – Základná škola s materskou školou Školská 49 v mestskej časti Závodie.

Výučba je v obidvoch prípadoch vedená profesionálnymi programátormi z praxe.

Momentka z výučby programovania pre Android v Závodi
Momentka z výučby programovania pre Android v Závodi

Z pohľadu OZ HARPÚNA je toto rozšírenie dôležité, nakoľko dáva možnosť odskúšať prípravu a realizáciu výučby inovatívneho predmetu s pokročilejšou tématikou na viacerých školách súčasne.

Okrem programovania pre Android bola v rámci aktivity Budovanie kľúčových znalostí poskytnutá podpora projektu Aplikovaná elektrotechnika a robotika, ktorý je realizovaný na ZŠ Námestie mladosti v mestskej časti Hájik. Projekt aplikovanej elektrotechniky a robotiky pedagogicky zabezpečuje a vedie učiteľ fyziky z pedagogického zboru školy.

Druhému ročníku programovania pre Android umožnili vzniknúť príspevky od členov OZ HARPÚNA, 2% z dane, Nadácia ESET a dotácia od mesta Žilina.