Expertný a realizačný tím

Základom Žilinskej malej školskej reformy sú pracovné skupiny, ktoré vytvárajú predpoklady na inováciu vzdelávacieho procesu v regionálnom školstve definovaním rozšírenej množiny znalostí pre jednotlivé predmety. Výstupy pracovných skupín prechádzajú odborným posúdením expertných konzultantov.

organizacna-struktura
Organizačná štruktúra projektu Žilinská malá školská reforma

Občianske združenie HARPÚNA plní úlohu koordinátora jednotlivých činností a komunikačného uzlu medzi partnermi.

Realizačný tím projektu Žilinská malá školská reforma:

webJa

Ing. Michal Hybský – pôsobí ako predseda občianskeho združenia HARPÚNA. V rámci projektu Žilinská malá školská reforma zastáva funkciu hlavného manažéra a zodpovedá za celkovú realizáciu zámeru voči partnerom, zriaďovateľom, expertným konzultantom a základným a stredným školám.

starchon-1

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. –  vedúci Katedry marketingu a prodekan pre denné štúdium na Fakulte managementu UK, zakladateľ a predseda Redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Marketing Science and Inspirations, nezávislý marketingový poradca, autor, resp. spoluautor siedmych knižných publikácií a viac než šesťdesiatich vedeckých a odborných článkov, štúdií a príspevkov na konferenciách.

Ing. Patrik Groma – 1. zástupca primátora, koordinátor za mesto Žilina.

 

dekandoc. Ing. Emil Kršák, PhD. – Koordinátor za Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Expertní konzultanti Žilinskej malej školskej reformy:

adamko stvorecdoc. Ing. Norbert Adamko, PhD. – Predseda akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Vyučuje modelovanie a simulácia, diskrétna simulácia. Ako výskumník sa venuje výskum simulačných modelv dopravných systémov, modelovaniu pohybu a správaniu sa ľudí, on-line simulačných modelov.
micekstvorecprof. Ing. Juraj Miček, PhD. – Člen Katedry technickej kybernetiky na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá vývojom edukačného zariadenia Yrobot (http://www.fribot.sk/).

 prof. RNDr. Peter Račay, PhD. – Momentálne zastáva funkciu riaditeľa divízie Neurovedy v Martinskom centre pre Biomedicínu (BioMed Martin), špičkového pracoviska Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 cirakprof. Ing. Julius Cirák CSc. – V súčasnosti sa venuje výskumu tenkých vrstiev pomocou techniky Langmuir-Blodgett, prednáša základný kurz fyziky, Nanotechnológie, Biofyziku a Bioelektroniku. Pôsobi ako riaditeľ Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 eva_cellarovaprof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – Vedúca katedry genetiky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 tomaskaprof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. – Pôsobí ako vedúci katedry genetiky biologickej sekcie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
tkacovaIng. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP – Expertka pre inovácie vo vzdelávaní prírodovedných a technických predmetov, lektorka a garantka nanoedukačných programov pre učiteľov ZŠ a SŠ. Pôsobí na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má viacročné skúsenosi s výučbou v regionálnom školstve v pozícií učiteľa.
 

 Ing. Ján Majoroš – Expert na implementáciu inovatívnej metódy efektívnej výučby technických predmetov – eduScrum. Pracuje ako vedúci oddelenia vývoja sofvéru v Siemens Healthcare s.r.o.

 

Mgr. Peter Druska – Expert OZ HARPÚNA na implementáciu odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu v regionálnom školstve. V školskom roku 201/2018 pôsobí     aj  ako učiteľ programovania pre Android na ZŠ Školská v Žiline.